Návrh na vyhlásenie konkurzu

Návrh na vyhlásenie konkurzuKonkurzné konanie upravuje zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov. Konkurzné konanie sa začína podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu. Takýto návrh môže podať len zákonom stanovený subjekt. Je ním buď samotný dlžník, veriteľ dlžníka, likvidátor právnickej osoby alebo iné osoby, o ktorých to ustanovuje zákon. Osoba, ktorá podáva návrh na vyhlásenie konkurzu, musí doručiť návrh, na ktorom je úradne osvedčený podpis tejto osoby.

Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva v prípade, ak je dlžník v úpadku. Poznáme dva prípady, kedy je dlžník v úpadku. Buď ak je platobne neschopný alebo ak je jeho majetok predĺžený.

Platobne neschopným sa stáva ten dlžník, ktorý ma viac ako jedného veriteľa a nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok. Predĺžený je ten, kto má viac ako jedného veriteľa, je povinný viesť účtovníctvo a výška jeho splatných záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Hodnota záväzkov a hodnota majetku sa stanovuje buď znaleckým posudkom, alebo sa vychádza z účtovníctva. V prípade vypracovania znaleckého posudku, má posudok pred účtovníctvom prednosť.

Návrh na vyhlásenie konkurzu je povinný podať dlžník v úpadku do 30 dní odo dňa, kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti o svojom úpadku dozvedieť mohol. V mene dlžníka má túto povinnosť aj štatutárny orgán dlžníka, člen štatutárneho orgánu, likvidátor a zákonný zástupca dlžníka.

Návrh na vyhlásenie konkurzu je povinný podať veriteľ vtedy, ak je voči nemu dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením peňažného záväzku a možno odôvodnene predpokladať, že tento dlžník je platobne neschopný.

Osobe, ktorá počas 4 rokov pred začatím konkurzného konania porušila povinnosť včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, likvidátor, zákonný zástupca dlžníka), vzniká vyhlásením konkurzu povinnosť zaplatiť sumu vo výške dlžníkovho základného imania zapísaného v príslušnom registri v čase, keď porušila túto povinnosť.

Ak návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania. Ak konkurzné konanie začne na základe  návrhu dlžníka, najneskôr do 5 dní od začatia konkurzného konania súd vyhlási konkurz na majetok dlžníka alebo ustanoví predbežného správcu v prípade pochybnosti o jeho majetku. Ak konkurzné konanie začne na základe  návrhu veriteľa, najneskôr do 5 dní od začatia konkurzného konania súd dlžníkovi do vlastných rúk doručí rovnopis návrhu s prílohami a výzvu, aby sa k návrhu vyjadril v stanovenej lehote 10 dní od doručenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť. Ak sa dlžník k výzve nevyjadrí a neosvedči svoju platobnú schopnosť, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz alebo mu ustanoví predbežného správcu.

Dlžník sa stáva úpadcom vyhlásením konkurzu. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. V uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu konkurznej podstaty a vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky, taktiež ich poučí, ako treba pohľadávky prihlásiť a o prípadných následkoch.

Naša cena za prípravu návrhu na vyhlásenie konkurzu zahŕňa:

  • vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
  • vypracovanie dokumentov potrebných priložiť k návrhu na vyhlásenie konkurzu
  • právne poradenstvo pred aj po vyhlásení konkurzu

Prečo my?

  • ponúkame vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre všetky fyzické osoby (podnikateľov/nepodanikateľov), ako aj pre spoločnosti so sídlom kdekoľvek na území Slovenskej republiky
  • celý proces vrátane vypracovania všetkých dokumentov dozoruje advokát

staňte sa aj vy našim spokojným klientom

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás

Anna Ledecká

Využila som služby tejto advokátkskej kancelárie a nemôžem hodnotiť inak ako vynikajúce. Vysoká profesionalita, rýchlosť a primerané ceny. Môžem len doporučiť.

Alžbeta Ondrejková

Advokátska kancelária ponúka vysoko profesionálny prístup, promptné reakcie na potreby klientov a v dnešnej dobe veľmi vzácny ľudský prístup. Pri zápise dopravnej spoločnosti s ručením obmedzeným do ORSR elektronickým podaním sme boli nadmieru spokojní.

Katarína Slančíková

Ďakujem za profesionálne, spoľahlivé a rýchle služby, som veľmi spokojná. Advokátsku kanceláriu som uz využila viac krát a môžem len odporučiť.

Peter Kožár

So službami JUDr. Veroniky Lackovej som bol naozaj spokojný. Mám dojem, že väčšine advokátskych kancelárii nejde o Váš výsledok ale iba o ich naúčtované hodiny. Toto nie je ten prípad. Určite sa na Vás obrátime aj v budúcnosti.

Zuzana Kriaková

Pani doktorka je brilantná a veľmi inteligentná advokátka, ktorá poskytuje rady v tých najkomplikovanejších prípadoch. Zapôsobila na mňa svojim priateľským vystupovaním, pracovným nasadením a vysokou úrovňou a precíznosťou právnych výstupov.

Samuel Cengel

S advokátskou kanceláriou som bol veľmi spokojný. Ústretový prístup, seriózne jednanie, spoľahlivosť a príjemná pani advokátka. Určite využijem služby znova, ak ich budem potrebovať.