Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Návrh na vklad do katastra nehnuteľnostíPráva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú vkladom, záznamom a poznámkou. Vkladom do katastra nehnuteľností sa zakladá, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnosti. Vklad do katastra nehnuteľností sa vyžaduje pre všetky zmluvné prevody nehnuteľností. Zmluva o prevode nehnuteľností je síce platná okamihom podpisu zmluvnými stranami, avšak vlastníkom prevádzanej nehnuteľnosti sa stávame až právoplatným povolením vkladu a teda vydaním rozhodnutia o povolení vkladu.

Konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností sa začína výlučne na návrh. Návrh na začatie konania je oprávnený podať účastník právneho úkonu, teda zmluvná strana. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa podáva v písomnej forme a musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti, ako meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu pri fyzickej osobe, obchodné meno a sídlo pri právnickej osobe, označenie správy katastra, označenie právneho úkonu na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti.

Potrebujete pomôcť s vypracovaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností? Kontaktujte nás!

K návrhu na vklad od katastra nehnuteľností je potrebné priložiť zmluvu, na základe ktorej má byť právo k nehnuteľnosti zapísané do katastra. Zmluvu treba priložiť v dvoch vyhotoveniach. Katastrálny zákon ustanovuje aj ďalšie prípadné prílohy. Pri prevádzaní nehnuteľností musia byť podpisy na zmluve úradne overené. Na návrhu na vklad nie je potrebné, aby boli podpisy úradne overené. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa podáva na tej správe katastra, v obvode ktorej sa nachádza nehnuteľnosť.

Na doručený návrh správa katastra vyznačí dátum a presnú hodinu, a minútu jeho doručenia. Čas vyznačený na návrhu je dôležitý kvôli určeniu prednosti, pretože kataster bude najprv rozhodovať o návrhu, ktorý bol prijatý správou katastra skôr. Ak návrh nemá predpísané náležitosti, správa katastra konanie preruší a vyzve účastníka, aby v určenej lehote odstránil nedostatky. Ak účastník v určenej lehote neodstráni nedostatky, konanie sa zastaví a na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností bude treba podať nový návrh. Správa katastra vklad povolí v tom prípade, ak sú splnené všetky zákonné podmienky. Písomné rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom jeho vydania. Správa katastra má zákonnú povinnosť rozhodnúť o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu. Ak bola zmluva o prevode nehnuteľností vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, správa katastra rozhodne o návrhu do 20 dní a v prípade urýchleného konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností je lehota 15 dní.

Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

Organizačná zložka podniku zahraničnej osobyPodľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, sa za organizačnú zložku podniku považuje odštepný závod alebo iný organizačný útvar.

Odštepný závod je taká organizačná zložka podniku, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, ako odštepný závod. Odštepný závod môže zriadiť len podnikateľ zapísaný v obchodnom registri. Odštepný závod nie je samostatným právnym subjektom, je len časťou podniku podnikateľa. Iné organizačné zložky ako je odštepný závod sa do obchodného registra nezapisujú. Výnimkou je však organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, o ktorej zákon výslovne ustanovuje, že sa zapisuje do obchodného registra a priznáva jej obdobné postavenie ako odštepnému závodu.

Potrebujete založiť organizačnú zložku v SR? Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.

Na území Slovenskej republiky môžu podnikať aj zahraničné osoby a to za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenskí podnikatelia. Zahraničnou osobou je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo svoje sídlo mimo územia našej krajiny. Oprávnenie podnikať na našom území vzniká zahraničnej osobe až dňom zápisu jej podniku alebo organizačnej zložky do obchodného registra. Častejšou formou, ktorú používajú zahraničné osoby na podnikanie na našom území, je podnikanie prostredníctvom organizačnej zložky podniku. Zápis organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby do obchodného registra by sa mal uskutočniť súčasne so zápisom zahraničnej osoby do obchodného registra. Takisto sa do obchodného registra zapisuje meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo vedúceho organizačnej zložky. Týmto zápisom vzniká zo zákona vedúcemu organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby oprávnenie, robiť za podnikateľa všetky právne úkony týkajúce sa organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Z dôvodu, že organizačná zložka nie je právnickou osobou a vedúci organizačnej zložky nie je štatutárom, jeho splnomocnenie je obmedzené len na veci, ktoré súvisia s organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby, ktorú riadi.  Zahraničná fyzická osoba, ako vedúci organizačnej zložky potrebuje k zápisu do obchodného registra povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt. To neplatí, ak je cudzinec občanom členského štátu Európskej únie. Oprávnenie na podnikanie nie je viazané na skutočnú činnosť, ale na zápis zahraničnej osoby v obchodnom registri. Zahraničná osoba stratí oprávnenie podnikať na našom území dňom výmazu jej podniku alebo organizačnej zložky z obchodného registra. Výmazom z obchodného registra nesmie zahraničná osoba ďalej podnikať na našom území. Návrh na výmaz podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby z obchodného registra podáva zahraničná osoba.

Prechodný pobyt cudzinca

Prechodný pobyt cudzinca

prechodný pobyt cudzinca alebo zahraničnej osobyNajpodstatnejší zákon, ktorý upravuje pobyte cudzincov na Slovensku je zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyt cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Cudzincom sa na účely zákona rozumie každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky.

Štátnym príslušníkom tretej krajiny je každý, kto nie je občanom SR ani občanom EÚ a je ním aj osoba bez štátnej príslušnosti.

Pre občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov vstupom Slovenska do EÚ vznikol osobitný právny režim. Tieto osoby potrebujú na vstup do našej krajiny len platný cestovný doklad, prípadne občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu. Ostatní cudzinci musia splniť aj ďalšie podmienky, aby mohli vstúpiť na územie našej krajiny. Ako cudzinec máte možnosť požiadať o jeden z troch typov pobytu – prechodný pobyt, trvalý pobyt a tolerovaný pobyt.

Ako získať povolenie na prechodný pobyt?

Povolenie na prechodný pobyt možno získať len na základe zákonom stanovených účelov, ktorými sú napr. zamestnanie, podnikanie, štúdium, zlúčenie rodiny. Povolenie na prechodný pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa na území SR a na cesty do zahraničia a naspäť na územie SR v čase, na aký mu bolo policajným útvarom udelené povolenie na prechodný pobyt. Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel. Ak chce cudzinec vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu. Žiadosť o povolenie na prechodný pobyt podáva cudzinec osobne v zahraničí, na zastupiteľskom úrade SR v štáte, ktorý mu vydal cestovný doklad, alebo v ktorom má bydlisko. K žiadosti cudzinec priloží doklady, ktoré potvrdzujú účel pobytu, bezúhonnosť, finančné zabezpečenie pobytu, zdravotné poistenie na území SR, zabezpečenie ubytovania, prípadne ďalšie doklady potrebné k rozhodnutiu o žiadosti. Tieto doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace. Policajný útvar rozhodne o žiadosti do 90 dní.

Potrebujete právne služby pri vybavení prechodného pobytu pre cudzinca? Kontaktujte nás!

Povolenie na trvalý pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa na území SR a na cesty do zahraničia a naspäť na územie SR v čase, na ktorý mu bolo policajným útvarom udelené povolenie na trvalý pobyt. Povolenie na trvalý pobyt možno udeliť cudzincovi, ktorý je manželom, alebo maloletým dieťaťom občana SR s trvalým pobytom na území SR; ktorý je maloletým dieťaťom zvereným do výchovy cudzinca, ktorý je manželom občana SR s trvalým pobytom na území SR; ktorý je najmenej tri roky manželom cudzinca s povolením na trvalý pobyt najmenej tri roky, alebo maloletým dieťaťom cudzinca s povolením na trvalý pobyt najmenej tri roky; ktorého predchádzajúci nepretržitý prechodný pobyt na účel podnikania alebo zamestnania trvá viac ako desať rokov, alebo ktorý je manželom alebo maloletým dieťaťom takéhoto cudzinca; alebo ak je to v zahraničnopolitickom záujme SR. Prvé povolenie sa udeľuje na základe žiadosti policajným útvarom na dobu 5 rokov. O žiadosti rozhodne policajný útvar do 90 dní od jej doručenia. V obzvlášť zložitých prípadoch do 180 dní. Ďalšie povolenie je možné udeliť na neobmedzený čas. Žiadosť o udelenie ďalšieho povolenia podáva cudzinec osobne na úradnom tlačive na policajnom útvare najneskôr 60 dní pred skončením platnosti prvého povolenia. Za podmienok stanovených zákonom môže policajný útvar povolenie zrušiť alebo povolenie zo zákona zanikne. Tolerovaný pobyt udelí policajný útvar cudzincovi vtedy, ak je prekážka jeho administratívneho vyhostenia; ak mu bolo poskytnuté dočasné útočisko; alebo ak jeho vycestovanie nie je možné a nie je dôvod na jeho zaistenie.

Advokátska kancelária JUDr. Veronika Lacková, MBA

Ready made spoločnosti

Výhody Ready made spoločnosti

Ready made spoločnostiReady made spoločnosti sú také spoločnosti, ktoré boli založené vyslovene za účelom ich ďalšieho predaja klientovi. Ready made spoločnosti nemajú žiadne pohľadávky a záväzky, sú bez obchodnej histórie, majú splatené základné imanie, doposiaľ nikdy nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť, hovorí sa im aj tzv. čisté spoločnosti. Pokiaľ sa chcete vyhnúť vkladaniu základného imania 5000 € na osobitný účet v banke, kúpte spoločnosť, ktorá bola založená do 30.11.2013. Účinnosťou tejto novely vznikla povinnosť vkladať základné imanie spoločnosti na osobitný účet v banke.

Ready made spoločnosti sú určené pre ľudí, ktorí potrebujú rýchlo začať podnikať, vykonať nejaký obchod a nemajú čas na založenie novej spoločnosti, vzhľadom k zdĺhavému procesu zakladania. Začať konať v mene ready made spoločnosti môžete už za pár hodín.

Potrebujete začať podnikať okamžite a nemáte dosť času na založenie spoločnosti? Kontaktujte nás!

Pri predaji už založenej ready made spoločnosti je možné zmeniť jej obchodné meno, sídlo, ako aj ďalšie údaje podľa Vašich predstáv, prípadne rozšíriť predmet podnikania o ďalšie činnosti. Ready made spoločnosti sú pripravené k okamžitému predaju so všetkými právnymi dokumentmi. Podnikať môžete už v priebehu niekoľkých hodín. Ready made spoločnosti sú zapísané na živnostenskom registri, na obchodnom registri a sú zaregistrované aj na daňovom úrade. Kúpou ready made spoločnosti tak ušetríte čas a vyhnete sa zdĺhavému procesu zakladania spoločnosti. Kúpou ready made spoločnosti sa stávate jej okamžitým konateľom a môžete rozbehnúť svoje podnikanie. Stačí len podpísať zmluvu o prevode obchodného podieluzápisnicu z valného zhromaždenia. Následný zápis zmien do obchodného registra má len potvrdzujúci účinok, čo znamená, že môžete konať okamžite po kúpe ready made spoločnosti.

Treba však myslieť na to, že ready made spoločnosť si od októbra 2012 môže kúpiť len osoba, ktorá nemá dlhy voči daňovému úradu. Každý nový spoločník musí pri kúpe ready made spoločnosti doložiť súhlas správcu dane, ktorý vydá príslušný daňový úrad. Na osoby, ktoré majú nedoplatky na daniach sa predaj spoločností nevzťahuje.

Podnikať bez toho, aby ste museli zbytočne vynaložiť finančné prostriedky, ktoré je možné v začiatkoch podnikania využiť v iný prospech, je možné kúpou ready made spoločnosti. Vyhnete sa zbytočným prieťahom pri zakladaní spoločnosti a ušetríte veľa času, ktorý môžete radšej využiť pri rozbiehaní Vášho podnikateľského zámeru.

 • Potrebujete začať rýchlo podnikať a nemáte čas zakladať novú spoločnosť?
 • Využite naše služby a kúpte si už založenú, tzv. ready made spoločnosť.
 • Spoločnosť kupujete od advokáta, s nami nie je priestor pre pochybnosti o čistote firmy.
 • Kontaktujte nás!

Návrh na zápis zmien do obchodného registra

Návrh na zápis zmien do obchodného registra

Návrh na zápis zmien do obchodného registraObchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb a ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín. Obchodný register upravuje zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. Obchodný register plní viacero významných funkcií, ako napr. evidenčnú a informačnú funkciu. Je možné vyžiadať si výpis z obchodného registra, prípadne za účelom získania základných údajov o ktoromkoľvek podnikateľskom subjekte, nahliadnuť do databázy obchodného registra zverejnenej na internete.

Často krát sa stáva, že pri podnikaní dochádza vo firmách k rôznym zmenám. Každú jednu zmenu je potrebné zaznamenať v obchodnom registri. Proces zmeny údajov v obchodnom registri si vyžaduje niekoľko administratívnych krokov v spolupráci s úradmi. Môže ísť o rôzne zmeny, napr. zmena obchodného mena, zmena sídla spoločnosti, zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti, doplnenie alebo zrušenie predmetov podnikania, zmena spoločníka, vymenovanie nového konateľa alebo prokuristu spoločnosti, zmena osobných údajov konateľa alebo spoločníka, prevod obchodného podielu a ďalšie. Ak chcete predísť zbytočným komplikáciám pri zápise zmeny do obchodného registra, neváhajte osloviť našu spoločnosť, ktorá Vám ochotne so všetkým pomôže.

Ku zmene údajov zapísaných do obchodného registra budete potrebovať zápisnicu z valného zhromaždenia v prípade, ak v spoločnosti figurujú viacerí spoločníci alebo rozhodnutie, ak v spoločnosti figuruje len jeden spoločník. Ďalej budete potrebovať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

Návrh na zápis zmien do obchodného registra podáva navrhovateľ, ktorým je buď osoba zapísaná v obchodnom registri alebo osoba oprávnená podľa osobitného zákona.

Poplatky za návrh na zápis zmien do obchodného registra

Súdny poplatok za návrh na zápis zmeny do obchodného registra je vo výške 66 € a platí sa vo forme kolkov. Poplatok notárovi za osvedčenie pravosti podpisov je cca 2 €. V prípade elektronického návrhu na zápis zmien do obchodného registra sa kráti súdny poplatok na polovicu, čiže miesto 66 € je súdny poplatok iba 33 €. Tiež stačí, ak sa listiny nascanujú, netreba robiť notársky overené fotokópie ani podpisovať listiny vo viacerých vyhotoveniach.
Po úspešnom vykonaní zápisu zmeny do obchodného registra získate potvrdenie o vykonaní zápisu zmeny do obchodného registra a výpis z obchodného registra, kde už budú predmetné zmeny uvedené. Registrový súd zapíše zmeny do obchodného registra a o tomto zápise vydá potvrdenie do 2 pracovných dní od dňa doručenia návrhu na zápis, pokiaľ návrh spĺňa všetky podmienky.

V prípade ak chcete dať zapísať viacero zmien do obchodného registra, je možné ich podať na jednom návrhu. Ušetríte tak na súdnych poplatkoch. Súdny poplatok platíte iba za jeden návrh, bez ohľadu na počet zmien zapisovaných do obchodného registra. Prostredníctvom jedného návrhu spojíte viaceré zmeny do jedného konania, čím zjednodušíte a urýchlite celý proces.

Akúkoľvek zmenu nie je možné vykonať, pokiaľ nie je vykonaná premena vkladov a základného imania na eurá. V takomto prípade je možnosť jedným návrhom do obchodného registra dať zapísať zmeny a súčasne aj premenu vkladov a imania na eurá.

Potrebujete vykonať zmeny v obchodnom registri? Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme! Všetko pod dozorom advokáta.

Zmeny v obchodnom registri

Zmeny v obchodnom registri

zmeny v obchodnom registriObchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb a ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín. Obchodný register upravuje zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. Obchodný register plní viacero významných funkcií, ako napr. evidenčnú a informačnú funkciu. Je možné vyžiadať si výpis z obchodného registra, prípadne za účelom získania základných údajov o ktoromkoľvek podnikateľskom subjekte, nahliadnuť do databázy obchodného registra zverejnenej na internete.

Do obchodného registra sa zapisujú obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby, o ktorých to ustanoví osobitný zákon, právnické osoby založené podľa práva Európskych spoločenstiev, podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných osôb, odštepné závody a iné organizačné zložky podnikov.

Fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky sa zapisujú do obchodného registra len na vlastnú žiadosť alebo ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Zápis zmeny v obchodnom registri

Zápis v obchodnom registri môže mať konštitutívny alebo deklaratórny účinok. Konštitutívny účinok nadobúda zápis do obchodného registra vtedy, ak určitá skutočnosť vzniká samotným zápisom. Deklaratórny účinok má taký zápis, ktorý potvrdzuje určitú skutočnosť, ktorá existuje nezávisle od zápisu v obchodnom registri. Takýto zápis len osvedčuje existenciu skutočnosti.

Zbierka listín je tvorená dokumentmi, ktoré sú vyhotovené v štátnom jazyku alebo v cudzom jazyku s overeným prekladom do štátneho jazyka.

Všetky údaje zapísané v obchodnom registri sú účinné voči tretím osobám odo dňa, kedy boli zverejnené a obsah listín je účinný voči tretím osobám odo dňa, keď bolo uloženie týchto listín zverejnené.

Často krát sa stáva, že pri podnikaní dochádza v spoločnostiach k rôznym zmenám. Každú jednu zmenu je potrebné zaznamenať v obchodnom registri. Proces zmeny údajov v obchodnom registri si vyžaduje niekoľko administratívnych krokov v spolupráci s úradmi. Môže ísť o rôzne zmeny, napr. zmena obchodného mena, zmena sídla spoločnosti, zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti, doplnenie alebo zrušenie predmetov podnikania, zmena spoločníka, vymenovanie nového konateľa alebo prokuristu spoločnosti, zmena osobných údajov konateľa alebo spoločníka, prevod obchodného podielu a ďalšie. Ak chcete predísť zbytočným komplikáciám pri zápise zmeny do obchodného registra, neváhajte osloviť našu spoločnosť, ktorá Vám ochotne so všetkým pomôže.

Potrebujete vykonať zápis zmeny v obchodnom registri? Kontaktujte nás!

 

Zmena názvu obchodnej spoločnosti

Zmena názvu obchodnej spoločnosti

Zmena názvu obchodnej spoločnostiObchodným menom spoločnosti sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Každý podnikateľ, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu, v podnikateľských vzťahoch vystupuje pod určitým označením. Obchodné meno slúži ako akýsi identifikačný prvok.

Obchodným menom obchodných spoločností a družstva je názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri spolu s dodatkom, ktorý vyjadruje ich právnu formu.

Obchodné meno patrí medzi obligatórne náležitosti spoločenskej zmluvy/ zakladateľskej listiny a preto sa jeho prípadná zmena považuje za zmenu spoločenskej zmluvy/ zakladateľskej listiny.

Zmena názvu obchodnej spoločnosti – postup

Pri zmene obchodného mena sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, ktoré upravujú zmenu spoločenskej zmluvy. Na zmenu spoločenskej zmluvy sa vyžaduje rozhodnutie všetkých spoločníkov alebo rozhodnutie valného zhromaždenia, ak je tak uvedené v spoločenskej zmluve. Postup pri zmene obchodného mena spoločnosti je taký, že konateľ spoločnosti vypracuje úplne znenie spoločenskej zmluvy. Následne je potrebné zapísať zmenu obchodného mena spoločnosti do obchodného registra a to na základe podania konateľa spoločnosti. Najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia rozhodnutia o zmene obchodného mena spoločnosti je konateľ spoločnosti povinný uložiť úplné znenie spoločenskej zmluvy do zbierky listín príslušného registrového súdu. Toto uloženie vykoná na základe návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov spoločnosti. Súčasťou tohto návrhu je aj doklad, ktorý preukazuje príslušnú zmenu a teda rozhodnutie spoločníkov alebo valného zhromaždenia spoločnosti o zmene obchodného mena. Spolu s návrhom na zápis zmeny údajov v spoločnosti vzniká povinnosť zaplatiť správny poplatok vo výške 66 €.

Zápis zmeny údajov do OR

Ak sú splnené všetky zákonom ustanovené podmienky pre zápis zmeny, registrovaný súd vykoná zápis zmeny údajov spoločnosti v obchodnom registri najneskôr do 2 pracovných dní. Treba dbať na to, aby bola v obchodnom registri zapísaná premena vkladov a základného imania na eurá. Ak nie je táto zmena v obchodnom registri vykonaná, nie je možné zapísať zmenu obchodného mena a takisto aj iné zmeny. Je tu však možnosť podať jedným návrhom do obchodného registra návrh na zápis zmeny obchodného mena a súčasne aj premenu vkladov a základného imania na eurá. Takýmto spôsobom ušetríte aj na poplatkoch, keďže platíte iba za jeden návrh aj keď žiadate zapísať do obchodného registra viacero zmien.

Máte záujem o zmenu názvu obchodnej spoločnosti? Kontaktujte nás!

Stanovy občianskeho združenia, čo musia obsahovať?

Stanovy občianskeho združenia, čo musia obsahovať?

Stanovy občianskeho združeniaMimovládne organizácie sú organizácie s právnou subjektivitou, ktoré sú vytvorené súkromnými osobami alebo organizáciami. Mimovládne organizácie môžu mať rôznu právnu formu a to napríklad ako občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Pre označenie všetkých mimovládnych organizácií sa na Slovensku zaužívalo pomenovanie tretí sektor.

Návrh na registráciu občianskeho združenia môžu podať najmenej traja občania. Aspoň jeden z nich musí byť starší ako 18 rokov. Tieto osoby sa považujú za členov prípravného výboru. Návrh na registráciu všetci členovia prípravného výboru podpíšu, uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla, bydliská a člena ktorý je starší ako 18 rokov, a bude splnomocnencom oprávneným konať v ich mene. Nováčikom v treťom sektore môže najviac času zabrať formulácia stanov. K návrhu na registráciu sú členovia prípravného výboru povinní pripojiť stanovy občianskeho združenia v dvoch vyhotoveniach.

Stanovy občianskeho združenia musia obsahovať:

 1. Názov združenia
 2. Sídlo združenia (adresa, kde občianske združenie sídli)
 3. Cieľ činnosti občianskeho združenia
 1. Orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia
 2. Ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené
 3. Zásady hospodárenia (úprava majetkových pomerov občianskeho združenia)

Pokiaľ v stanovách nie je uvedené inak, v mene občianskeho združenia koná až do vytvorenia orgánov občianskeho združenia prípravný výbor. Návrh na registráciu občianskeho združenia sa podáva Ministerstvu vnútra SR. V prípade ak stanovy neobsahujú náležitosti upravené v zákone o združovaní občanov, Ministerstvo vnútra SR upozorní prípravný výbor, že dokiaľ vady nebudú odstránené, konanie o registrácii sa nezačne. Pokiaľ nebude dôvod na odmietnutie registrácie, Ministerstvo vnútra SR vykoná do 10 dní odo dňa doručenia návrhu zápis. V tej istej lehote zašle splnomocnencovi prípravného výboru jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie, ktorým je deň odoslania. Čo sa týka stanov, treba do predmetu činnosti uviesť aj také činnosti, ktoré budete možno realizovať až v budúcnosti a to vzhľadom k tomu, že každé jedno doplnenie stanov Vás bude stáť 16,60 € a to pri každej zmene. Ako adresa občianskeho združenia sa môže uviesť aj adresa trvalého bydliska niektorého z členov prípravného výboru. Ide tu len o adresu kvôli korešpondencii, reálne Vaše aktivity môžu byť uskutočňované aj inde.

Potrebujete založiť občianske združenie? Kontaktujte nás!

Naša cena za založenie občianskeho združenia zahŕňa:

 • podanie návrhu na registráciu združenia na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • stanovy občianskeho združenia pripravíme za Vás
 • právne poradenstvo počas celého procesu založenia občianskeho združenia

Prečo my?

 • ponúkame založenie občianskeho združenia na celom území Slovenskej republiky
 • celý proces založenia vrátane vypracovania všetkých dokumentov dozoruje advokát

Občianske združenie a jeho založenie

Občianske združenie a jeho založenie

Založenie občianskeho združeniaV právnom zmysle sa občianskym združením rozumie právnická osoba, ktorá môže konať vo vlastnom mene, disponuje vlastným majetkom, vedie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a zodpovedná za svoje konanie. Občania Slovenskej republiky majú právo zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, kluby a slobodne sa v nich združovať. Členom združenia môže byť aj právnická osoba. Podmienky vzniku a právneho postavenia združenia upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Činnosť občianskeho združenia je zamerané predovšetkým na uplatnenie záujmov svojich členov. Jedná sa buď o rôzne verejno-prospešné aktivity alebo o aktivity charitatívne. Zameranie a aktivity občianskeho združenia môžu byť rôznorodé, či už zamerané na výchovu, vzdelávanie, charitu, ochranu životného prostredia a podobne.

Založenie občianskeho združenia sa podobá na zakladanie firmy. V prvom rade je nutné vybrať vhodný názov občianskeho zduženia, aké budú aktivityciele združenia, prípadne logo občianskeho združenia a podobne. Pri výbere názvu občianskeho združenia je vhodné vybrať taký názov, ktorý už dopredu vypovedá o tom, aké sú hlavné aktivity združenia a čím sa zaoberá. Nie je vhodné vyberať názvy, ktoré sú hanlivé, alebo diskriminačné. Názov občianskeho združenia nesmie byť totožný s názvom inej právnickej osoby, ktorá už existuje. Sídlom združenia je jeho adresa. Ak by malo združenie aj svoje pobočky, ich vzťahy a kompetencie k občianskemu združeniu musia byť presne definované v stanovách.

Občianske združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR. Pomocou občianskeho združenia je možné vykonávať podnikateľskú činnosť, aj keď občianske združenie nie je svojou podstatou právna forma určená na podnikanie. Právna úprava občianskych združení je však iba rámcová. Z jedného pohľadu to zjednodušuje ich registráciu, z druhého komplikuje ich činnosť, ale aj kontrolu občianskeho združenia zo strany verejnosti. Občianske združenia spolu často spolupracujú. Spolupráca viacerých občianskych združení napomáha k dosiahnutiu prípadných štátnych dotácií, avšak nie je podmienkou. Návrh na registráciu občianskeho združenia môžu podať najmenej traja občania. Aspoň jeden z nich musí byť starší ako 18 rokov. Ministerstvo vnútra SR má povinnosť zaregistrovať každé občianske združenie, ktoré spĺňa zákonom stanovené podmienky a návrh na jeho registráciu je podpísaný členmi prípravného výboru. K návrhu je nutné pripojiť stanovy v dvoch vyhotoveniach a potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 66 €. Stanovy sú nosným dokumentom celého občianskeho združenia a ich príprava zaberie najviac času. Pri spisovaní stanov občianskeho združenia je lepšie do predmetu činností spísať viac aktivít, ktoré sa chystáte možno v budúcnosti praktizovať, pretože každé ďalšie doplnenie stanov je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 16,60 €. Ak návrh obsahuje všetky zákonné náležitosti, Ministerstvo vnútra SR bezodkladne oznámi skutočnosť a do 10 dní vykoná registráciu. Ak sa objavia nezrovnalosti v predloženej dokumentácií, Ministerstvo vnútra SR podá námietku a vyzve na doplnenie či úpravu dokumentácie.
V prípade, že Ministerstvo vnútra SR úspešne združenie zaregistruje, do 7 dní po registrácií oznámi Štatistickému úradu SR jeho vznik. V súlade so zákonom č. 540/2001 Z. z. musí združenie požiadať o pridelenie IČO miestne príslušné pracovisko Štatistického úradu SR.
Čo sa týka DIČ (daňové identifikačné číslo), bude sa Vám hodiť, ak sa rozhodnete vykonávať podnikateľskú činnosť alebo sa stanete zamestnávateľom. Odporúčame jeho vybavenie, nakoľko ako občianske združenie budete určite chcieť byť prijímateľom podielu na dani z príjmu (2 %).

Potrebujete založiť občianske združenie? Kontaktujte nás!

Naša cena za založenie občianskeho združenia zahŕňa:

 • podanie návrhu na registráciu združenia na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • pomoc pri príprave stanov občianskeho združenia
 • právne poradenstvo počas celého procesu založenia občianskeho združenia

Prečo my?

 • ponúkame založenie občianskeho združenia na celom území Slovenskej republiky
 • celý proces založenia vrátane vypracovania všetkých dokumentov dozoruje advokát

Občianske združenie a jeho registrácia

Občianske združenie a jeho registrácia

Občianske združenie registráciaZdruženia sú právnické osoby, ktoré vznikajú registráciou a môžu ich zakladať občania v rôznych formách, ako zväzy, spolky, spoločnosti, kluby, hnutia, odborové organizácie a iné občianske združenia. Účelom založenia občianskych združení je združovanie sa. Registrovým orgánom občianskych združení je Ministerstvo vnútra SR. Podmienky týkajúce sa vzniku občianskeho združenia a jeho postavenia upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Členom združenia nemusí byť len fyzická osoba, môže ním byť aj osoba právnická.

Návrh na registráciu občianskeho združenia môžu podávať najmenej traja občania. Aspoň jeden z nich musí byť starší ako 18 rokov. Zakladajúci členovia sa považujú za prípravný výbor. Návrh na registráciu je podpisovaný členmi prípravného výboru, kde uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a adresy bydliska. Uvádza sa aj informácia, kto z členov, ktorý je starší ako 18 rokov je splnomocnencom a je oprávnený konať v ich mene.

K návrhu na registráciu občianskeho združenia sa pripájajú aj stanovy a to v dvoch vyhotoveniach. Ďalej je potrebné pripojiť aj potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 66 €. Poplatok sa uhrádza buď kolkami, poštovým poukazom typu U alebo prevodom z účtu na účet správneho orgánu. V prípade, ak je poplatok hradený kolkovými známkami, je dobré ich zaslať v poistenej obálke, predídete tým prípadným problémom. Pri platbe poštovým poukazom je nutné k návrhu priložiť originál ústrižku poštového poukazu a pri platbe prevodom, originál avíza banky, ktorým sa potvrdzuje vykonanie úhrady.

Konanie o registrácii občianskeho združenia sa začne dňom, kedy bol ministerstvu doručený návrh na registráciu a ak nemá žiadne vady. Splnomocnenca prípravného výboru ministerstvo bezodkladne upovedomí o dni začatia registrácie.

Konanie o registrácii občianskeho združenia sa nezačne v prípade, ak návrh neobsahuje náležitosti ustanovené zákonom alebo ak sú údaje v návrhu neúplné, prípadne nepresné. Najneskôr do 5 dní od doručenia návrhu na registráciu ministerstvu, bude prípravný výbor bezodkladne upozornení  s tým, že dokiaľ nebudú vady odstránené, konanie o registrácii nezačne.

Združenie môže zaniknúť z viacerých dôvodov, ktorými sú napríklad dobrovoľné rozpustenie alebo zlúčenie s iným združením, prípadne právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení. Ak združenie vyvíja činnosť, ktorá je v rozpore so zákonom a ministerstvo to zistí, bezodkladne ho na to upozorní a vyzve ho, aby od takej činnosti upustilo. Ak združenie od takej činnosti neupustí, ministerstvo ho rozpustí.

 

Page 1 of 41234