Zmeny v obchodnom registri

Zmeny v obchodnom registri

zmeny v obchodnom registriObchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb a ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín. Obchodný register upravuje zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. Obchodný register plní viacero významných funkcií, ako napr. evidenčnú a informačnú funkciu. Je možné vyžiadať si výpis z obchodného registra, prípadne za účelom získania základných údajov o ktoromkoľvek podnikateľskom subjekte, nahliadnuť do databázy obchodného registra zverejnenej na internete.

Do obchodného registra sa zapisujú obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby, o ktorých to ustanoví osobitný zákon, právnické osoby založené podľa práva Európskych spoločenstiev, podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných osôb, odštepné závody a iné organizačné zložky podnikov.

Fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky sa zapisujú do obchodného registra len na vlastnú žiadosť alebo ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Zápis zmeny v obchodnom registri

Zápis v obchodnom registri môže mať konštitutívny alebo deklaratórny účinok. Konštitutívny účinok nadobúda zápis do obchodného registra vtedy, ak určitá skutočnosť vzniká samotným zápisom. Deklaratórny účinok má taký zápis, ktorý potvrdzuje určitú skutočnosť, ktorá existuje nezávisle od zápisu v obchodnom registri. Takýto zápis len osvedčuje existenciu skutočnosti.

Zbierka listín je tvorená dokumentmi, ktoré sú vyhotovené v štátnom jazyku alebo v cudzom jazyku s overeným prekladom do štátneho jazyka.

Všetky údaje zapísané v obchodnom registri sú účinné voči tretím osobám odo dňa, kedy boli zverejnené a obsah listín je účinný voči tretím osobám odo dňa, keď bolo uloženie týchto listín zverejnené.

Často krát sa stáva, že pri podnikaní dochádza v spoločnostiach k rôznym zmenám. Každú jednu zmenu je potrebné zaznamenať v obchodnom registri. Proces zmeny údajov v obchodnom registri si vyžaduje niekoľko administratívnych krokov v spolupráci s úradmi. Môže ísť o rôzne zmeny, napr. zmena obchodného mena, zmena sídla spoločnosti, zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti, doplnenie alebo zrušenie predmetov podnikania, zmena spoločníka, vymenovanie nového konateľa alebo prokuristu spoločnosti, zmena osobných údajov konateľa alebo spoločníka, prevod obchodného podielu a ďalšie. Ak chcete predísť zbytočným komplikáciám pri zápise zmeny do obchodného registra, neváhajte osloviť našu spoločnosť, ktorá Vám ochotne so všetkým pomôže.

Potrebujete vykonať zápis zmeny v obchodnom registri? Kontaktujte nás!