Zmena názvu obchodnej spoločnosti

Zmena názvu obchodnej spoločnosti

Zmena názvu obchodnej spoločnostiObchodným menom spoločnosti sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Každý podnikateľ, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu, v podnikateľských vzťahoch vystupuje pod určitým označením. Obchodné meno slúži ako akýsi identifikačný prvok.

Obchodným menom obchodných spoločností a družstva je názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri spolu s dodatkom, ktorý vyjadruje ich právnu formu.

Obchodné meno patrí medzi obligatórne náležitosti spoločenskej zmluvy/ zakladateľskej listiny a preto sa jeho prípadná zmena považuje za zmenu spoločenskej zmluvy/ zakladateľskej listiny.

Zmena názvu obchodnej spoločnosti – postup

Pri zmene obchodného mena sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, ktoré upravujú zmenu spoločenskej zmluvy. Na zmenu spoločenskej zmluvy sa vyžaduje rozhodnutie všetkých spoločníkov alebo rozhodnutie valného zhromaždenia, ak je tak uvedené v spoločenskej zmluve. Postup pri zmene obchodného mena spoločnosti je taký, že konateľ spoločnosti vypracuje úplne znenie spoločenskej zmluvy. Následne je potrebné zapísať zmenu obchodného mena spoločnosti do obchodného registra a to na základe podania konateľa spoločnosti. Najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia rozhodnutia o zmene obchodného mena spoločnosti je konateľ spoločnosti povinný uložiť úplné znenie spoločenskej zmluvy do zbierky listín príslušného registrového súdu. Toto uloženie vykoná na základe návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov spoločnosti. Súčasťou tohto návrhu je aj doklad, ktorý preukazuje príslušnú zmenu a teda rozhodnutie spoločníkov alebo valného zhromaždenia spoločnosti o zmene obchodného mena. Spolu s návrhom na zápis zmeny údajov v spoločnosti vzniká povinnosť zaplatiť správny poplatok vo výške 66 €.

Zápis zmeny údajov do OR

Ak sú splnené všetky zákonom ustanovené podmienky pre zápis zmeny, registrovaný súd vykoná zápis zmeny údajov spoločnosti v obchodnom registri najneskôr do 2 pracovných dní. Treba dbať na to, aby bola v obchodnom registri zapísaná premena vkladov a základného imania na eurá. Ak nie je táto zmena v obchodnom registri vykonaná, nie je možné zapísať zmenu obchodného mena a takisto aj iné zmeny. Je tu však možnosť podať jedným návrhom do obchodného registra návrh na zápis zmeny obchodného mena a súčasne aj premenu vkladov a základného imania na eurá. Takýmto spôsobom ušetríte aj na poplatkoch, keďže platíte iba za jeden návrh aj keď žiadate zapísať do obchodného registra viacero zmien.

Máte záujem o zmenu názvu obchodnej spoločnosti? Kontaktujte nás!