Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

Organizačná zložka podniku zahraničnej osobyPodľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, sa za organizačnú zložku podniku považuje odštepný závod alebo iný organizačný útvar.

Odštepný závod je taká organizačná zložka podniku, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, ako odštepný závod. Odštepný závod môže zriadiť len podnikateľ zapísaný v obchodnom registri. Odštepný závod nie je samostatným právnym subjektom, je len časťou podniku podnikateľa. Iné organizačné zložky ako je odštepný závod sa do obchodného registra nezapisujú. Výnimkou je však organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, o ktorej zákon výslovne ustanovuje, že sa zapisuje do obchodného registra a priznáva jej obdobné postavenie ako odštepnému závodu.

Potrebujete založiť organizačnú zložku v SR? Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.

Na území Slovenskej republiky môžu podnikať aj zahraničné osoby a to za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenskí podnikatelia. Zahraničnou osobou je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo svoje sídlo mimo územia našej krajiny. Oprávnenie podnikať na našom území vzniká zahraničnej osobe až dňom zápisu jej podniku alebo organizačnej zložky do obchodného registra. Častejšou formou, ktorú používajú zahraničné osoby na podnikanie na našom území, je podnikanie prostredníctvom organizačnej zložky podniku. Zápis organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby do obchodného registra by sa mal uskutočniť súčasne so zápisom zahraničnej osoby do obchodného registra. Takisto sa do obchodného registra zapisuje meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo vedúceho organizačnej zložky. Týmto zápisom vzniká zo zákona vedúcemu organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby oprávnenie, robiť za podnikateľa všetky právne úkony týkajúce sa organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Z dôvodu, že organizačná zložka nie je právnickou osobou a vedúci organizačnej zložky nie je štatutárom, jeho splnomocnenie je obmedzené len na veci, ktoré súvisia s organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby, ktorú riadi.  Zahraničná fyzická osoba, ako vedúci organizačnej zložky potrebuje k zápisu do obchodného registra povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt. To neplatí, ak je cudzinec občanom členského štátu Európskej únie. Oprávnenie na podnikanie nie je viazané na skutočnú činnosť, ale na zápis zahraničnej osoby v obchodnom registri. Zahraničná osoba stratí oprávnenie podnikať na našom území dňom výmazu jej podniku alebo organizačnej zložky z obchodného registra. Výmazom z obchodného registra nesmie zahraničná osoba ďalej podnikať na našom území. Návrh na výmaz podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby z obchodného registra podáva zahraničná osoba.