Občianske združenie a jeho založenie

Občianske združenie a jeho založenie

Založenie občianskeho združeniaV právnom zmysle sa občianskym združením rozumie právnická osoba, ktorá môže konať vo vlastnom mene, disponuje vlastným majetkom, vedie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a zodpovedná za svoje konanie. Občania Slovenskej republiky majú právo zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, kluby a slobodne sa v nich združovať. Členom združenia môže byť aj právnická osoba. Podmienky vzniku a právneho postavenia združenia upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Činnosť občianskeho združenia je zamerané predovšetkým na uplatnenie záujmov svojich členov. Jedná sa buď o rôzne verejno-prospešné aktivity alebo o aktivity charitatívne. Zameranie a aktivity občianskeho združenia môžu byť rôznorodé, či už zamerané na výchovu, vzdelávanie, charitu, ochranu životného prostredia a podobne.

Založenie občianskeho združenia sa podobá na zakladanie firmy. V prvom rade je nutné vybrať vhodný názov občianskeho zduženia, aké budú aktivityciele združenia, prípadne logo občianskeho združenia a podobne. Pri výbere názvu občianskeho združenia je vhodné vybrať taký názov, ktorý už dopredu vypovedá o tom, aké sú hlavné aktivity združenia a čím sa zaoberá. Nie je vhodné vyberať názvy, ktoré sú hanlivé, alebo diskriminačné. Názov občianskeho združenia nesmie byť totožný s názvom inej právnickej osoby, ktorá už existuje. Sídlom združenia je jeho adresa. Ak by malo združenie aj svoje pobočky, ich vzťahy a kompetencie k občianskemu združeniu musia byť presne definované v stanovách.

Občianske združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR. Pomocou občianskeho združenia je možné vykonávať podnikateľskú činnosť, aj keď občianske združenie nie je svojou podstatou právna forma určená na podnikanie. Právna úprava občianskych združení je však iba rámcová. Z jedného pohľadu to zjednodušuje ich registráciu, z druhého komplikuje ich činnosť, ale aj kontrolu občianskeho združenia zo strany verejnosti. Občianske združenia spolu často spolupracujú. Spolupráca viacerých občianskych združení napomáha k dosiahnutiu prípadných štátnych dotácií, avšak nie je podmienkou. Návrh na registráciu občianskeho združenia môžu podať najmenej traja občania. Aspoň jeden z nich musí byť starší ako 18 rokov. Ministerstvo vnútra SR má povinnosť zaregistrovať každé občianske združenie, ktoré spĺňa zákonom stanovené podmienky a návrh na jeho registráciu je podpísaný členmi prípravného výboru. K návrhu je nutné pripojiť stanovy v dvoch vyhotoveniach a potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 66 €. Stanovy sú nosným dokumentom celého občianskeho združenia a ich príprava zaberie najviac času. Pri spisovaní stanov občianskeho združenia je lepšie do predmetu činností spísať viac aktivít, ktoré sa chystáte možno v budúcnosti praktizovať, pretože každé ďalšie doplnenie stanov je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 16,60 €. Ak návrh obsahuje všetky zákonné náležitosti, Ministerstvo vnútra SR bezodkladne oznámi skutočnosť a do 10 dní vykoná registráciu. Ak sa objavia nezrovnalosti v predloženej dokumentácií, Ministerstvo vnútra SR podá námietku a vyzve na doplnenie či úpravu dokumentácie.
V prípade, že Ministerstvo vnútra SR úspešne združenie zaregistruje, do 7 dní po registrácií oznámi Štatistickému úradu SR jeho vznik. V súlade so zákonom č. 540/2001 Z. z. musí združenie požiadať o pridelenie IČO miestne príslušné pracovisko Štatistického úradu SR.
Čo sa týka DIČ (daňové identifikačné číslo), bude sa Vám hodiť, ak sa rozhodnete vykonávať podnikateľskú činnosť alebo sa stanete zamestnávateľom. Odporúčame jeho vybavenie, nakoľko ako občianske združenie budete určite chcieť byť prijímateľom podielu na dani z príjmu (2 %).

Potrebujete založiť občianske združenie? Kontaktujte nás!

Naša cena za založenie občianskeho združenia zahŕňa:

  • podanie návrhu na registráciu združenia na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  • pomoc pri príprave stanov občianskeho združenia
  • právne poradenstvo počas celého procesu založenia občianskeho združenia

Prečo my?

  • ponúkame založenie občianskeho združenia na celom území Slovenskej republiky
  • celý proces založenia vrátane vypracovania všetkých dokumentov dozoruje advokát