Návrh na zápis zmien do obchodného registra

Návrh na zápis zmien do obchodného registra

Návrh na zápis zmien do obchodného registraObchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb a ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín. Obchodný register upravuje zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. Obchodný register plní viacero významných funkcií, ako napr. evidenčnú a informačnú funkciu. Je možné vyžiadať si výpis z obchodného registra, prípadne za účelom získania základných údajov o ktoromkoľvek podnikateľskom subjekte, nahliadnuť do databázy obchodného registra zverejnenej na internete.

Často krát sa stáva, že pri podnikaní dochádza vo firmách k rôznym zmenám. Každú jednu zmenu je potrebné zaznamenať v obchodnom registri. Proces zmeny údajov v obchodnom registri si vyžaduje niekoľko administratívnych krokov v spolupráci s úradmi. Môže ísť o rôzne zmeny, napr. zmena obchodného mena, zmena sídla spoločnosti, zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti, doplnenie alebo zrušenie predmetov podnikania, zmena spoločníka, vymenovanie nového konateľa alebo prokuristu spoločnosti, zmena osobných údajov konateľa alebo spoločníka, prevod obchodného podielu a ďalšie. Ak chcete predísť zbytočným komplikáciám pri zápise zmeny do obchodného registra, neváhajte osloviť našu spoločnosť, ktorá Vám ochotne so všetkým pomôže.

Ku zmene údajov zapísaných do obchodného registra budete potrebovať zápisnicu z valného zhromaždenia v prípade, ak v spoločnosti figurujú viacerí spoločníci alebo rozhodnutie, ak v spoločnosti figuruje len jeden spoločník. Ďalej budete potrebovať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

Návrh na zápis zmien do obchodného registra podáva navrhovateľ, ktorým je buď osoba zapísaná v obchodnom registri alebo osoba oprávnená podľa osobitného zákona.

Poplatky za návrh na zápis zmien do obchodného registra

Súdny poplatok za návrh na zápis zmeny do obchodného registra je vo výške 66 € a platí sa vo forme kolkov. Poplatok notárovi za osvedčenie pravosti podpisov je cca 2 €. V prípade elektronického návrhu na zápis zmien do obchodného registra sa kráti súdny poplatok na polovicu, čiže miesto 66 € je súdny poplatok iba 33 €. Tiež stačí, ak sa listiny nascanujú, netreba robiť notársky overené fotokópie ani podpisovať listiny vo viacerých vyhotoveniach.
Po úspešnom vykonaní zápisu zmeny do obchodného registra získate potvrdenie o vykonaní zápisu zmeny do obchodného registra a výpis z obchodného registra, kde už budú predmetné zmeny uvedené. Registrový súd zapíše zmeny do obchodného registra a o tomto zápise vydá potvrdenie do 2 pracovných dní od dňa doručenia návrhu na zápis, pokiaľ návrh spĺňa všetky podmienky.

V prípade ak chcete dať zapísať viacero zmien do obchodného registra, je možné ich podať na jednom návrhu. Ušetríte tak na súdnych poplatkoch. Súdny poplatok platíte iba za jeden návrh, bez ohľadu na počet zmien zapisovaných do obchodného registra. Prostredníctvom jedného návrhu spojíte viaceré zmeny do jedného konania, čím zjednodušíte a urýchlite celý proces.

Akúkoľvek zmenu nie je možné vykonať, pokiaľ nie je vykonaná premena vkladov a základného imania na eurá. V takomto prípade je možnosť jedným návrhom do obchodného registra dať zapísať zmeny a súčasne aj premenu vkladov a imania na eurá.

Potrebujete vykonať zmeny v obchodnom registri? Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme! Všetko pod dozorom advokáta.