Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Návrh na vklad do katastra nehnuteľnostíPráva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú vkladom, záznamom a poznámkou. Vkladom do katastra nehnuteľností sa zakladá, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnosti. Vklad do katastra nehnuteľností sa vyžaduje pre všetky zmluvné prevody nehnuteľností. Zmluva o prevode nehnuteľností je síce platná okamihom podpisu zmluvnými stranami, avšak vlastníkom prevádzanej nehnuteľnosti sa stávame až právoplatným povolením vkladu a teda vydaním rozhodnutia o povolení vkladu.

Konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností sa začína výlučne na návrh. Návrh na začatie konania je oprávnený podať účastník právneho úkonu, teda zmluvná strana. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa podáva v písomnej forme a musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti, ako meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu pri fyzickej osobe, obchodné meno a sídlo pri právnickej osobe, označenie správy katastra, označenie právneho úkonu na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti.

Potrebujete pomôcť s vypracovaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností? Kontaktujte nás!

K návrhu na vklad od katastra nehnuteľností je potrebné priložiť zmluvu, na základe ktorej má byť právo k nehnuteľnosti zapísané do katastra. Zmluvu treba priložiť v dvoch vyhotoveniach. Katastrálny zákon ustanovuje aj ďalšie prípadné prílohy. Pri prevádzaní nehnuteľností musia byť podpisy na zmluve úradne overené. Na návrhu na vklad nie je potrebné, aby boli podpisy úradne overené. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa podáva na tej správe katastra, v obvode ktorej sa nachádza nehnuteľnosť.

Na doručený návrh správa katastra vyznačí dátum a presnú hodinu, a minútu jeho doručenia. Čas vyznačený na návrhu je dôležitý kvôli určeniu prednosti, pretože kataster bude najprv rozhodovať o návrhu, ktorý bol prijatý správou katastra skôr. Ak návrh nemá predpísané náležitosti, správa katastra konanie preruší a vyzve účastníka, aby v určenej lehote odstránil nedostatky. Ak účastník v určenej lehote neodstráni nedostatky, konanie sa zastaví a na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností bude treba podať nový návrh. Správa katastra vklad povolí v tom prípade, ak sú splnené všetky zákonné podmienky. Písomné rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom jeho vydania. Správa katastra má zákonnú povinnosť rozhodnúť o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu. Ak bola zmluva o prevode nehnuteľností vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, správa katastra rozhodne o návrhu do 20 dní a v prípade urýchleného konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností je lehota 15 dní.